Gobierno Vasco

IES “Miguel de Unamuno” BHI

Bigarren Hezkuntza Institutua

Instituto de Enseñanza Secundaria

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Hauspoa Proiektuaren Tailerrak / Talleres del Proyecto Hauspoa

 

2017-2018

Ikasturtea

Matematika: “Matematika-tailerra”

Matemáticas: “Taller de Matemáticas.”

Ingelesa: “Ingelesa indartzeko tailerra”

Inglés: “Taller de refuerzo de Inglés”

Euskera: “Euskara lantzeko tailerra”

Euskera: “Taller de Euskera”

Deskribapena:

Descripción:

·    Oinarrizko Matematika indartzeko ekintzak egingo dira.

Actividades para reforzar las Matemáticas básicas.

·    Ingelesa indartzeko ekintzak egingo dira.

Se harán actividades para reforzar el inglés.

·   Irakurmena eta mintzamena sustatzea

Incentivar la lectura y la expresión oral.

Datak:

Fechas:

·    Ikasturte osoan, urriaren 9tik aurrera

Todo el curso a partir del 9 de octubre

·    Ikasturte osoan,  urriaren 9tik aurrera

Todo el curso a partir del 9 de octubre

·    Ikasturte osoan, urriaren 9tik aurrera.

Todo el curso a partir del 8 de octubre.

Ordutegia:

Horario:

·   Asteartea .......  16:00 – 17:00 (1. DBH A,D,F)

Martes ............  16:00 – 17:00 (1º ESO A,D,F)

·   Asteartea .......  17:00 – 18:00 (1. DBH C,E,G)

Martes ............  17:00 – 18:00 (1º ESO C,E,G)

 

·   Astelehena : 16.00 – 17:00/17:00 – 18:00

Lunes :16.00 – 17:00/17:00 – 18:00

 

 

·   Asteartea 16:00-17:00/17:00 – 18:00

Martes  16:00–17:00 / 17:00 – 18:00

 

 

Mailak:

Niveles:

·   1. DBH: .................  Urritik Maiatzera (2 talde)

1º ESO: …………………. De octubre a Mayo (2 grupos)

·   1. eta 2. DBH (bi talde maila bakoitzean)

1º y 2º ESO ( dos grupos por nivel)

·   1. DBHko ikasleentzat (bi talde)

Alumnado de  1º de ESO (dos grupos)

Ikasleen Kopurua:

Nª de alumnos/as:

·   Derrigorrezkoa lehen hezkuntzako Matematika gainditu gabe dutenentzat

Obligatorio para quienes tienen suspendidas las Matemáticas de Primaria

 

·   Derrigorrezkoa aurreko mailako ingelesa gainditu gabe dutenentzat

Obligatorio para quienes tienen suspendido el inglés del año anterior.

 

·   Derrigorrezkoa Lehen Hezkuntzako Euskara gainditu gabe dutenentzat

Obligatorio para quienes tienen suspendido el Euskara de Primaria.

 

 

2017-2018

Ikasturtea

Hez. Fis.: “Neskentzako running”

Ed. Física: ”Running para chicas”

Hez. Fis.: “Ibilbide seguruak bizikletaz”

Ed. Física: “Rutas seguras en bicicleta”

Hez. Fis.:”IVEF-eko sarrera frogaren prestakuntza”

Ed. Física: “Preparación de la prueba de acceso a IVEF”

Deskribapena:

Descripción:

·   Running ekintzaren bultzada / Fomento del running.

·   Ohitura osasungarriak sortzea. / Crear hábi-tos saludables

·   Sedentarismoa ekiditea. / Evitar el sedenta-rismo

·   Emakumezkoen kirola bultzatzea. / Fomen-tar el deporte femenino.

·   Bizikletaren erabilera segurua bultzatzea. Impulsar el uso seguro de la bici.

·   Gasteizko bidegorri eta ibilbide seguruak ezagutzea. / Conocer los carriles-bici y vías seguras de Vitoria.

·   Bizikletaren mekanikaren oinarrizko ezagutza. / Conocimiento básico de la méca-nica de la bicicleta.

·   Ertzaintza, suhiltzaile edo IVEF-eko sarrera frogarako entrenamendua egingo da.

·   Entrenamientos para preparar las pruebas de acceso a el cuerpo de la Ertzaintza, bomberos o IVEF.

 

 

Datak/Fechas:

·    1. eta 2. hiruhilekoa/1er y 2º trimestre

·    1. hiruhilekoa/1er trimestre

3. hiruhilekoa/3er trimestre

Ordutegia:

Horario:

·   Asteartea eta Osteguna: 16:00–19:00

Martes y jueves:  16:00–19:00 (Horario Flexible)

 

16 saio / 16 sesiones

·   Astelehena eta asteartea:      16:00–18:00

Lunes y martes: ...................  16:00–18:00

 

16 saio / 16 sesiones

·   Astelehena edo  asteartea:    ordutegia aurrerantzean zehaztuko da.

Lunes o martes: ...................  El horario se fijará más adelante.

Mailak:

Niveles:

·   DBH eta Batxilergoko neskak / Alumnas de ESO y Bachillerato

·   DBHko ikaslegoa/Alumnado ESO

·   Batxilergoa/Bachillerato.

Ikasleen Kopurua:

Nª de alumnos/as:

·   Gutxienez: ........  8 eta 10 ikasle artean

Mínimo: .............   8 a 10 alumnas

·   Gutxienez: .........  8 eta 10 ikasle artean

Mínimo: ..............  8 a 10 alumnos/as

·   Gutxienez: .........  3-4 ikasle artean

Mínimo: ..................  3-4 alumnos/as


 

 

IES “Miguel de Unamuno” BHI

Bigarren Hezkuntza Institutua

Instituto de Enseñanza Secundaria

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Hauspoa Proiektuaren Tailerrak / Talleres del Proyecto Hauspoa

 

2017-2018

Ikasturtea

Orientazioa: ”Erlajazioa eta antsieta-teari aurka egiten”

Orientación: “Relajación control de la ansiedad”

Informatika + Teknologia: ”Robotika eta programazioaren hastapenak”

Informática +Tecnología: “Robótica e iniciación a la programación informática”

FK: “Gainditugabekoen errekuperazio klaseak”

Fª Qª: “Clases recuperación suspendidos”

Deskribapena:

Descripción:

 

·    Zenbait trebetasun landuko dira azterketek sortzen duten antsietatea gainditzeko.

Se trabajarán estrategias para controlar la ansiedad frente a los exámenes.

 

·   Robotikaren oinarriak eta programazio informatikoan nola hasi azalduko da.

Se trabajará la robótica básica y una iniciación a la programación informática.

 

·   Errekuperazio azterketak ebaluazio posi-tiboa lortzeko gainditugabeko ikasleekin prestatzea.

Preparar los exámenes de recuperación con el alumnado suspendido a fin de conseguir una evaluación positiva.

 

Datak:

Fechas:

·   1. hiruhilekoa ...  ordu eta erdiko 4 saio

1º Trimestre ......  4 sesiones de hora y media

·   2. hiruhilekoa .......  bi orduko 12 saio

2ª trimestre ............  12  sesiones de 2 horas

1. eta 2. hiruhilekoa/1er y 2º trimestre

Ordutegia:

Horario:

·   Astelehena: ...............  16:30 – 18:00

Lunes .........................  16:30 – 18:00

·   Astelehena edo asteartea:   16:00–18:00

Lunes o martes: ....................  16:00–18:00

·   Astelehena edo asteartea:     16:00–18:00

Lunes o martes: ...................  16:00–18:00

 

2 por trimestre y nivel. En cuarto se hará solamente en el 2º trimestre.

 

Mailak

Niveles:

·    1. eta 2. Batxilergoa

 1º y 2º Bachillerato.

·   DBH 3. eta. 4 mailak

3º y 4º ESO.

·   DBH  2., 3. eta 4. Mailak

2º, 3º y 4º ESO

Ikasleen Kopurua:

Nª de alumnos/as:

·   Eskaeren arabera ikusiko da.

Se verá en función de las solicitudes.

·   Gehienez: ..............    18 ikasle

Máximo: .................   18 alumnos/as

·   Ez dago minimorik. Interesatuta daude-nentzat. Gainditugabeko ikasle guztiei “gomendatuko” zaie.

No hay mínimo, los que estén interesados. Se “recomendará” a los alumnos/as suspen-didos/as.

 

 

2017-2018

Ikasturtea

Gaztelania: “Gaztelera indartzeko tailerra”

Lengua Cast.: “Taller de refuerzo de lengua”

Biologia eta Geologia: “Gainditugabekoen errekuperazio klasea”

Biología- Geología : “Clases de recuperación de la asignatura pendiente”

Deskribapena:

Descripción:

·    Gaztelera indartzeko ekintzak egingo dira.

Se harán actividades para reforzar la Lengua castellana.

·    Gainditugabeko irakasgaiaren azterketen prestakuntza.

Preparar los exámenes de recuperación de la asignatura pendiente.

Datak:

Fechas:

·    Ikasturte osoan, urriaren 9tik aurrera

Todo el curso a partir del 9 de octubre

·   2. hiruhilekoa/ 2º trimestre

 

Ordutegia:

Horario:

·   Astelehena ................  16:00 – 17:00/ 17:00 – 18:00 (Bi talde)

Lunes .........................  16:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00 (2 grupos)

·   Astelehena edo asteartea:     16:00–18:00 (6 saio)

Lunes o martes: ...................  16:00–18:00 (6 sesiones)

 

 

Mailak:

Niveles:

·   Derrigorrezkoa aurreko mailako gaztelera gainditu gabe dutenentzat

Obligatorio para quienes tienen suspendida la del año anterior.

·   1. eta 3. DBH-ko ikasleak

Alumnado de 1º y 3º de ESO

 

Ikasleen Kopurua:

Nª de alumnos/as:

·   Gehienez: ..............  15 ikasle / Máximo: ..........  15 alumnos/as

·   Gutxienez: ............    8 ikasle / Mínimo: ...........    8 alumnos/as

·   Gainditugabeko ikasle guztiei “gomendatuko” zaie.

Se “recomendará” a los alumnos/as suspendidos/as.

 


 

IES “Miguel de Unamuno” BHI

Bigarren Hezkuntza Institutua

Instituto de Enseñanza Secundaria

Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Hauspoa Proiektuaren Tailerrak / Talleres del Proyecto Hauspoa

 

2017-2018

Ikasturtea

Plastika: “Grafiti”

Plástica: “Grafiti”

Filosofia: “Indarkeria sexistaren gaitzespena erakusteko artelana (bideoa)”

Filosofía:” Expresión artística (vídeo) del rechazo a la violencia sexista.

Deskribapena:

Descripción:

·   Ikasleak adierazpen artistiko garaikideko erari hurbiltzea/Acercar a los alumnos a una forma de expresión artística contemporánea

·   Sormena eta irudimena sustatzea/Fomentar la creatividad y la imaginación

·   Lan kooperatiboa bultzatzea/Impulsar el trabajo cooperativo

·   Urrats desberdinei jarraituz, grafitiak lantzeko beharrezko erreminta sortzaileak ematea/Proporcionar las herramientas creativa/necesarias para la elaboración de un grafiti siguiendo los diferentes pasos.

Zentroaren proiektuekin erlazionatutako gai batez grafiti iraunkorra lantzea/Elaboración de un grafiti permanente sobre un tema relacionado con los proyectos del centro

·   Indarkeria sexista mota gustiak ezagutzea harreman askeak, parekideak eta ez-sexistak eraikitzea. Ikasitakoa modu artistikoan (bideoan) adieraztea.

Conocer los diferentes modos de violencia sexista para aprender a construir relaciones libres y no sexistas. Expresar lo aprendido de modo artístico (vídeo).

Datak:

Fechas:

·   1. hiruhilekoa ........  bi orduko 8 saio

1er trimestre............ 8 sesiones de dos horas

·   Urriak 23, 24, 30, 31. Azaroak 6 eta 7.

23, 24, 30 y 31 de octubre. 6 y 7 de noviembre.

Ordutegia:

Horario:

·   Astelehena edo asteartea .... 16:00 – 18:00

Lunes o martes .....................  16:00 – 18:00

·   Astelehena eta asteartea............... 16:00  – 18:00 ( 6 saio)

Lunes y martes............................... 16:00 – 18:00 (6 sesiones)

Mailak:

Niveles:

·   DBH 2., 3. eta 4. mailak eta Batxilergoa/

2º, 3º y 4º ESO y Bachillerato

·   3. Eta 4. DBH-ko ikasleak

Alumnado de 3º y 4º de  ESO

Ikasleen Kopurua:

Nª de alumnos/as:

·   Gehienez: ..............  15 ikasle / Máximo: ..........  15 alumnos/as

·   Gutxienez: ............    8 ikasle / Mínimo: ...........    8 alumnos/as

·   Gehienez: ..............  20  ikasle

Máximo: .................  20  alumnos/as

 

2017-2018

Ikasturtea

Departamentuartekoa: “Irak. Zuzendutako Ikasketa Tailerra

Interdepartamental: “Taller de Estudio asistido por profesorado

Zuzendaritza eta 2. Batx. Ikaslegoa: “Ikasteko laguntza”

Equipo Directivo y Alumnado 2º Bach: “Estudio asistido por alumno/a de 2º de bachiller

Deskribapena:

Descripción:

·   Lan akademikoa irakaslegoaren laguntzarekin

Realización de las tareas académicas con ayuda del profesorado.

·   Lan akademikoa 2. Batxilergoko ikasle baten laguntzarekin

·    Realización de tareas académicas con ayuda de un alumno/a de 2º de bachillerato.

Datak:

Fechas:

·   Urritik maiatza arte

De octubre a mayo

·   Urritik maiatza arte

De octubre a mayo

Ordutegia:

Horario:

·   Astelehena edota Asteartea ..........  16:00 – 17:00/17:00 – 18:00

Lunes y/o Martes ............................  16:00 – 17:00/ 17:00 – 18:00

·   Asteazkena eta osteguna ..............  16.30 – 18:00

Miércoles y jueves ..........................  16.30 – 18:00

Mailak:

Niveles:

·   DBH-ko ikasleak

Alumnado ESO

·   DBH eta  Batxilergoa

ESO y Bachillerato

Ikasleen Kopurua:

Nª de alumnos/as:

·   Gehienez: ..............  25-30 ikasle

Máximo: .................  25-30 alumnos/as

·   Gehienez: ..............  25-30 ikasle

Máximo: .................  25-30 alumnos/as

 

 

         

         

      

 

HAUSPOA PARA IMPRIMIR